fbpx

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

jak otworzyć gabinet stomatologiczny

Kto może założyć gabinet dentystyczny?

Zastanawiasz się, jak otworzyć gabinet stomatologiczny? Nie wiesz, czy możesz to zrobić, jeśli nie jesteś stomatologiem? Gabinet dentystyczny może zostać założony zarówno przez stomatologa jak i przez osobę nieposiadającą wykształcenia stomatologicznego. W zależności od tego, do której grupy należysz, masz różne możliwości formy prawnej prowadzenia gabinetu.

Jeśli jesteś lekarzem dentystą to swój zawód możesz wykonywać w ramach działalności leczniczej w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
 • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej z innymi lekarzami dentystami jako grupowa praktyka lekarska

Jeśli natomiast jesteś osobą nieposiadającą wykształcenia stomatologicznego zanim otworzysz gabinet musisz załatwić niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ), a następnie w ramach tego zakładu otworzyć gabinet dentystyczny. NZOZ może być prowadzony jako dowolna z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, poza spółką partnerską. Twoja firma może być zarejestrowana jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna

W obu przypadkach Dla gabinetu dentystycznego użyj numeru PKD:

 • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna.

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

Ścieżka, którą trzeba przejść, by otworzyć gabinet stomatologiczny również zależy od tego, czy jesteś lekarzem stomatologiem czy nie.

Warunki, jakie należy spełnić, by prowadzić gabinet dentystyczny w formie indywidualnej praktyki lekarskiej

Jeśli jesteś lekarzem dentystą, który chce wykonywać działalność lecznicza w formie indywidualnej praktyki lekarskiej musisz spełniać poniższe warunki:

 1. posiadać czynne prawo wykonywania zawodu
 2. nie możesz być:
  1. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich
  2. ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu
  3. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 1. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 2. uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Jeśli jesteś lekarzem dentystą, który zamierza wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostajesz równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. Jeśli pracujesz na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, możesz wybrać, której izby chcesz być członkiem.

Dodatkowym wymaganiem dla Ciebie, jeśli prowadzisz działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej jest posiadanie specjalizacji z medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowy wykonywanych świadczeń zdrowotnych, jak ortodoncja czy chirurgia szczękowo-twarzowa. Wymagania są analogiczne dla grupowych praktyk lekarskich.

Jako, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną, poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej musisz również uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Należy odpowiedni wniosek złożyć do okręgowej izby lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania przez Ciebie praktyki zawodowej lekarza. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko lekarza
 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza
 • formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • adres do korespondencji
 • posiadane specjalizacje

Jeśli planujesz prowadzić gabinet wraz z innymi stomatologami w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską (w formie spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej), aby uzyskać wpis do rejestru musicie złożyć wniosek zawierający poza powyższymi również umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem:

 • imion i nazwisk lekarzy wspólników
 • miejsc zamieszkania lekarzy wspólników
 • imienia i nazwiska osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tej spółki

Warunki, jakie należy spełnić, aby prowadzić gabinet dentystyczny w formie NZOZ

Jeśli chcesz prowadzić działalność leczniczą jako NZOZ, będzie to wymagało od Ciebie spełnienia poniższych warunków:

 • posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym
 • stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 • zapewnienia, aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne
 • zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Osobą odpowiedzialną w NZOZ za spełnianie tych wymogów jest kierownik podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych składa się w takim przypadku do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku powinieneś dołączyć:

 • imię i nazwisko, nazwę albo firmę
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 • formę organizacyjno-prawną
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 • numer REGON
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Uwaga

Działalność leczniczą możesz rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.


Podstawa prawna:

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: „W 2019 otworzę gabinet stomatologiczny” i dostawaj co tydzień porcję praktycznej wiedzy na temat otwierania i rozwijania gabinetu!
Sprawdź również nasze inne artykuły

„12 Najczęstszych błędów w marketingu medycznym i jak ich unikać”
„Dlaczego w branży Healthcare warto zatrudnić agencję marketingową?
Wady i zalety różnych strategii w marketingu online”

Potrzebujesz pomocy?​

Pomagamy gabinetom i klinikom zdobywać więcej pacjentów, lepiej prezentować się w internecie oraz prowadzić skuteczniejsze działania marketingowe.

Może też Cię zainteresować...​

Poniżej znajdziesz porady oraz case studies z działań prowadzonych dla naszych klientów.

strategia marketingowa dla gabinetu
Marketing medyczny

Strategia marketingowa dla gabinetu – najważniejsze informacje

Marzeniem każdego stomatologa jest posiadanie pełnego grafiku tuż po otworzeniu gabinetu. Skupiają się na sprzęcie …

Przejdź do wpisu →
Portfolio

SXO strony Kariera w Farmacji – wzrost kluczowych wskaźników o 230 %

Klient Kariera w Farmacji to branżowy portal dla osób pracujących w specjalistycznych działach w firmach …

Przejdź do wpisu →
czym jest ppc
Blog firmowy

Czym jest PPC? Pay-Per-Click – czy powinieneś z niego skorzystać?

Czym jest PPC? W dużym uproszczeniu Pay-Per-Click to forma reklamy, gdzie płacisz za każde kliknięcie …

Przejdź do wpisu →

Newsletter

Dołącz do jedynego na rynku newslettera poświęconego marketingowi w medycynie i farmacji.

Imię(wymagane)
Imię
Email
Zgoda(wymagane)